Question

Vp-V₁=2 mV,4 mV,-2 mV,-4mV n

Fig: 1

Fig: 2

Fig: 3